Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Голова правлiння       Смоляр Сергiй Миколайович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 17.03.2021
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2020 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Ремонтно-механiчний завод"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
31384463
4. Місцезнаходження
Дніпропетровська обл., Бабушкiнський р-н, 49000, м. Днiпро, Набережна В.I. Ленiна, 15А
5. Міжміський код, телефон та факс
(056) 744-77-03 744-72-86
6. Електронна поштова адреса
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.rmz.name в мережі Інтернет 17.03.2021
  (адреса сторінки)   (дата)

 

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності  
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  
5. Інформація про рейтингове агентство  
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)  
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів  
10. Інформація про дивіденди  
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент  
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента  
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
4) інформація про похідні цінні папери  
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду  
13. Опис бізнесу  
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)  
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента  
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
5) інформація про собівартість реалізованої продукції  
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів  
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів  
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду  
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду  
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року  
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
23. Основні відомості про ФОН  
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
27. Правила ФОН  
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)  
29. Текст аудиторського висновку (звіту)  
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)  
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)  
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)  

 

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Ремонтно-механiчний завод"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 059680
3. Дата проведення державної реєстрації
23.04.2001
4. Територія (область)
Дніпропетровська
5. Статутний капітал (грн)
148000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
23
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
25.99 Виробництво iнших готових металевих виробiв, н.в.i.у.
28.99 Виробництво iнших машин i устаткування спецiального призначення, н.в.i.у.
25.62 Механiчне оброблення металевих виробiв
10. Органи управління підприємства
Д/в.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Публiчне акцiонерне товариство "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО"
2) МФО банку
305749
3) поточний рахунок
2600630160301

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*
Голова правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Смоляр Сергiй Миколайович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1960
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
46
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Палмаш", заступник голови правлiння.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.12.2015 не обмежений
9) Опис
Обов'язки та повноваження Голови правлiння:
- органiзацiя скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборiв;
- розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
- розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
- затвердження планiв роботи правлiння;
- прийняття рiшень про укладення правочинiв, крiм значних правочинiв, порядок уколадення яких передбачений цим Статутом;
- органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства;
- складання та надання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення;
- розробка штатного розкладу та затвердження посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства;
- призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства;
- укладення та виконання колективного договору.
- без довiреностi представляти iнтереси Товариства та вчиняти вiд його iменi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом;
- розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рiшеннями загальних зборiв акцiонерiв;
- вiдкривати рахунки у банкiвських установах;
- пiдписувати довiреностi, договори та iншi документи вiд iменi Товариства, рiшення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенцiї вiдповiдно до положень цього Статуту;
- наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства;
- в межах своєї компетенцiї видавати накази i давати вказiвки, обов’язковi для виконання всiма працiвниками Товариства;
- пiдписувати вiд iменi Товариства колективний договiр, змiни та доповнення до нього;
- здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, згiдно з чинним законодавством та внутрiшнiми документами Товариства.
Посадова особа не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини.
Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Посадова особа не отримувала вiд товариства винагороди в грошовiй та натуральнiй формi.
Змiн в персональному складi протягом звiтного перiоду не було.
Загальний стаж роботи 46 рок
ів.
Попередня посада яку обiймав протягом останнiх 5 рокiв - Голова правлiння
ЗАТ "Ремонтно-механiчний завод", пiсля приведення статуту товариства до норм дiючого
законодавства - Голова правлiння ПрАТ "Ремонтно-механiчний завод" з 2010 року.
1) посада*
Заступник Голови Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Смоляр Iрина Григорiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1960
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
44
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Павлоградський механiчний завод, iнженер комерцiйної служби
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.12.2015 не обмежений
9) Опис
Обов'язки та повноваження Заступника голови правлiння - згiдно посадової iнструкцiї, в Статутi товариства
Обов'язки та повноваження Заступника голови правлiння не прописанi.
Посадова особа не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини.
Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Посадова особа не отримувала вiд товариства винагороди в грошовiй та натуральнiй формi.
Змiн в персональному складi протягом звiтного перiоду не було.
Загальний стаж роботи 44 роки.
Попередня посада яку обiймав протягом останнiх 5 рокiв - Заступник голови правлiння
ЗАТ "Ремонтно-механiчний завод", пiсля приведення статуту товариства до норм дiючого
законодавства - Заступник голови правлiння ПрАТ "Ремонтно-механiчний завод" з 2010 року.
1) посада*
Ревiзор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Козаков Дмитрiй Миколайович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1983
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Навчання в Днiпропетровськiй будiвельнiй Академiї.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.12.2015 не обмежений
9) Опис
Обов'язки та повноваження:
Ревiзор проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового
року.
За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року
ревiзор готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про:
-пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод;
-факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.
Посадова особа не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини.
Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Посадова особа не отримувала вiд товариства винагороди в грошовiй та натуральнiй формi.
Змiн в персональному складi протягом звiтного перiоду не було.
Загальний стаж роботи 17 рокiв.
Попередня посада яку обiймав протягом останнiх 5 рокiв - Навчався в Днiпропетровськiй будiвельнiй Академiї.
Ревiзор ПрАТ "РМЗ" з 2012 року.
1) посада*
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Глущенко Свiтлана Iванiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1969
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
34
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЧП "ЧИЖ", бухгалтер.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
31.10.2012 не обмежений
9) Опис
Обов'язки та повноваження Головного бухгалтера:
- органiзацiя бухгалтерського облiку на пiдприємствi.
Посадова особа не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини.
Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Посадова особа не отримувала вiд товариства винагороди в грошовiй та натуральнiй формi.
Змiн в персональному складi протягом звiтного перiоду не було.
Загальний стаж роботи 34 роки.
Попередня посада яку обiймав протягом останнiх 5 рокiв - бухгалтер ЧП "ЧИЖ". Головний бухгалтер
ПрАТ "Ремонтно-механiчний завод" з 2012 року.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова правлiння Смоляр Сергiй Миколайович   0 0 0 0 0 0
Заступник Голови Правлiння Смоляр Iрина Григорiвна   148 100 148 0 0 0
Ревiзор Козаков Дмитрiй Миколайович   0 0 0 0 0 0
Головний бухгалтер Глущенко Свiтлана Iванiвна   0 0 0 0 0 0
Усього 148 100 148 0 0 0

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи* Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій
(у відсотках)
Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
фізична особа 148 100 148 0
Усього 148 100 148 0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається " фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
29.06.2010 61/04/1/10 Днiпропетровське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000076483 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 1000 148 148000 100
Опис В звiтному перiодi торгiвля акцiями ПрАТ "РМЗ" на внутрешньому та на зовнiшньому ринку не вiдбувалась. Фактiв лiстингу/делiстингу не було. Додаткової емiсiї протягом звiтного року не було.
 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 5866.5 4633.9
Статутний капітал (тис. грн.) 148.0 148.0
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 148.0 148.0
Опис Розрахунок чистих активiв за звiтний та попереднiй перiоди здiйснено згiдно з Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004р. №485,
а також згiдно ст. 14 ч.2 ЗУ "Про акцiонернi товариства" - власний капiтал (вартiсть чистих активiв) - рiзниця мiж сукупною вартiстю активiв та вартiстю його зобов'язань перед iншими особами. Розрахунок проведено за даними Балансу.
Висновок Вартiсть чистих активiв перевищує суму статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам законодавства, а саме частинi 3 статтi 155 Цивiльного кодексу України. Вартiсть чистих активiв на звiтну дату 31.12.2020р. має позитивне значення та складає 5866,1тис. грн.

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2020 0 0
2 2019 0 0
3 2018 0 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

  Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори   X
Акціонери   X
Депозитарна установа   X
Інше (запишіть): Загальнi збори акцiонерiв товариства не проводились в зв'язку з тим, що в товариствi один акцiонер. Рiшення приймались одноосiбно - єдиним акцiонером згiдно ст. 49 ЗУ "Про акцiонернi тогвариства". Так

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

  Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків   X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

  Так Ні
Підняттям карток   X
Бюлетенями (таємне голосування)   X
Підняттям рук   X
Інше (запишіть): Загальнi збори акцiонерiв товариства не проводились в зв'язку з тим, що в товариствi один акцiонер. Рiшення приймались одноосiбно - єдиним акцiонером згiдно ст. 49 ЗУ "Про акцiонернi тогвариства". Так

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

  Так Ні
Реорганізація   X
Додатковий випуск акцій   X
Унесення змін до статуту   X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства   X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства   X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради   X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу   X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)   X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді   X
Інше (запишіть): Загальнi збори акцiонерiв товариства не проводились в зв'язку з тим, що в товариствi один акцiонер. Рiшення приймались одноосiбно - єдиним акцiонером згiдно ст. 49 ЗУ "Про акцiонернi тогвариства". Так
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні
У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення Загальнi збори акцiонерiв товариства не проводились в зв'язку з тим, що в товариствi один акцiонер. Рiшення приймались одноосiбно - єдиним акцiонером згiдно ст. 49 ЗУ "Про акцiонернi тогвариства".

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

  (осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 0
членів наглядової ради - акціонерів 0
членів наглядової ради - представників акціонерів 0
членів наглядової ради - незалежних директорів 0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

  Так Ні
Складу   X
Організації   X
Діяльності   X
Інше (запишить) Наглядова рада в товариствi не створювалась

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

  Так Ні
Стратегічного планування   X
Аудиторський   X
З питань призначень і винагород   X
Інвестиційний   X

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

  Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою   X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X
Члени наглядової ради не отримують винагороди   X
Інше (запишіть) Наглядова рада в товариствi не створювалась

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

  Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі   X
Знання у сфері фінансів і менеджменту   X
Особисті якості (чесність, відповідальність)   X
Відсутність конфлікту інтересів   X
Граничний вік   X
Відсутні будь-які вимоги   X
Інше (запишіть): Наглядова рада в товариствi не створювалась   X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

  Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства   X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками   X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)   X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена   X
Інше (запишіть) Наглядова рада в товариствi не створювалась
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, введено посаду ревізора
       

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

  Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Ні Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Ні Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Ні Так Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Ні Ні Ні
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

  Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X  
Положення про наглядову раду   X
Положення про виконавчий орган X  
Положення про посадових осіб акціонерного товариства   X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  
Положення про акції акціонерного товариства   X
Положення про порядок розподілу прибутку X  

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

  Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Так Так Так Так Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Ні
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Ні Так Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Так Ні Так Ні Ні
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

  Так Ні
Не проводились взагалі   X
Менше ніж раз на рік X  
Раз на рік   X
Частіше ніж раз на рік   X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

  Так Ні
Загальні збори акціонерів   X
Наглядова рада   X
Виконавчий орган X  
Інше (запишіть) Д/в

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

  Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X  
Наглядова рада   X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства   X
Стороння компанія або сторонній консультант   X
Перевірки не проводились   X
Інше (запишіть) Д/в

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

  Так Ні
З власної ініціативи X  
За дорученням загальних зборів   X
За дорученням наглядової ради   X
За зверненням виконавчого органу   X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів   X
Інше (запишіть) Д/в
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

  Так Ні
Випуск акцій   X
Випуск депозитарних розписок   X
Випуск облігацій   X
Кредити банків X  
Фінансування з державного і місцевих бюджетів   X
Інше (запишіть): Д/в    

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  
Так, плануємо розпочати переговори  
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років  
Не визначились X
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Д/в
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Нi

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2021 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Ремонтно-механiчний завод" за ЄДРПОУ 31384463
Територія Дніпропетровська за КОАТУУ 1210136600
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Виробництво інших готових металевих виробів, н.в.і.у. за КВЕД 25.99
Середня кількість працівників 23  
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком  
Адреса, телефон 49000, Днiпропетровська обл., м. Днiпро, вул. Набережна В.I. Ленiна, буд. 15/А,
тел. (056)7889420
 
Форма № 1-м
1. Баланс
на
31.12.2020 р.
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 265,6 113,0
Основні засоби: 1010 2763,0 1777,9
- первісна вартість 1011 6030,6 4890,6
- знос 1012 ( 3267,6 ) 3112,7
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 3028,6 1890,9
II. Оборотні активи
Запаси 1100 1296,5 2389,1
- у тому числі готова продукція 1103 26,1 54,0
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 1125 2237,9 2518,6
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 2086,1 2111,1
- у тому числі податок на прибуток 1136 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 132,0 134,2
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 4.1 1,8
Витрати майбутніх періодів 1170 0,5 0,4
Інші оборотні активи 1190 88,3 61,0
Усього за розділом II 1195 5845,3 7216,2
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 3.0 0
Баланс 1300 8873,9 9107,1
             
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 148.0 148.0
Додатковий капітал 1410 0 0
Резервний капітал 1415 37.0 37.0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 5294,1 6059,7
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 )
Усього за розділом I 1495 5479,1 6244,7
II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0 0
ІІІ. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 1600 70,9 177,5
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0
- товари, роботи, послуги 1615 786,6 550,0
розрахунками з бюджетом 1620 424,6 227,9
у тому числі з податку на прибуток 1621 387,3 167,7
- зі страхування 1625 13,8 15,4
- з оплати праці 1630 91,9 100,8
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Інші поточні зобов'язання 1690 2007,0 1790,8
Усього за розділом IІІ 1695 3394,8 2862,4
ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття 1700 0 0
Баланс 1900 8873,9 9107,1

2. Звіт про фінансові результати
за 2020 р
ік.
Форма N 2-м
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 7381,2 12821,8
Інші операційні доходи 2120 6270,9 6065,6
Інші доходи 2240 9,2 30,0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 13661,3 18917,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (5824,4) (9271,7)
Інші операційні витрати 2180 (6881,2) (7437.9)
Інші витрати 2270 (22,1) (56.1)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 (12727,7) (16765.7)
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285) 2290 933,6 2151,7
Податок на прибуток 2300 (168,0) (387,3)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 765,6 1764,4

Керівник

Смоляр Сергiй Миколайович

Головний бухгалтер Глущенко Свiтлана Iванiвна
         

 

 

Ремонтно-механический завод

Производство арматуры линий электропередачи. Производство нестандартного оборудования по техническим требованиям или разработка оборудования. Изготовление навесного оборудования для тракторов.  

Каталог продукции

,,,

Наши контакты

TEL: +38(066) 399-10-24

TEL: +38 (067) 67-67-136

FAX: +38(056) 788-94-20

RMZ.SALE@GMAIL.COM